Mały Pierścień Tysiąca Jezior – regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN I EDYCJI MARATONU KOLARSKIEGO
MAŁY PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 172 km 2017

1. ORGANIZATORZY
MapSerwis.com
KS UZNAM
VINCI PROJEKT Dobre Miasto

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor Oskar Szproch
Sędzia główny Arkadiusz Jóźwik
Kierownik PK ……………..
Kierownik mety ………………..

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM  MARATONU
maraton odbędzie się w dniach 1.07.20157
Start ostry LUBOMINO godz. 7.00-7.30
Meta ŚWIĘKITKI

30.06.2017 (Piątek)
godz. 15.00-22.00 – rejestracja zawodników w biurze wyścigu, ŚWIĘKITKI 1A
godz. 20.00-20.30 – odprawa techniczna ŚWIĘKITKI 1A

1.07.2017 (Sobota) godz. 07.00-7.30 – start ostry, podział na grupy 6 osobowe (co 5 minut odstępu) start (Świękitki – BAZA wyścigu)

1.07.2017 (Sobota) ·godz. 14.00 przyjazd pierwszych grup na metę w Lubominie ·godz. 20.00 – zakończenie (limit czasu przejazdu 12 godzin),

4. BAZA  MARATONU

BAZA ŚWIĘKITKI 1A – J
30.06 od godz. 15:00
1.07 od godz. 7.00 LUBOMINO do 22.00

5. CEL  MARATONU
Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 172km.
Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.
6. TRASA  MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Wyścig liczy 172 km. I wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Start ostry Lubomino
Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.
Uczestników obowiązuje limit czasu: 12 godzin
Punkty kontrolno-żywnościowe – ilość od 3 (Dobre Miasto; Jeziorany Reszel; Lidzbark Warmiński) Punkt Kontrolny – obowiązuje podbicie karty kontrolnej oraz uzupełnienie prowiantu.
Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.

Uczestnicy maratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ·ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność.

Obowiązkowe wyposażenie:
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

wsparcie żywnościowe na 3 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
ciepły posiłek na mecie
mapę trasy w formie papierowej
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)
pamiątkowy medal na mecie
numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika

9. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku
<<< WYKAZ KAR P-1000-J 2017 >>>

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://pierscien.1008.pl/ zgloszenia@1008.pl lub tour@1008.pl

Opłata startowa

do 30 czerwca 70 PLN
dla osób zgłoszonych jako osoby towarzyszące do P1000J  55 PLN

Nr rachunku
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
BPH 31-10600076-0000326001177717 z dopiskiem: Mały Pierścień
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ·Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od VinciProjekt – 605159574 oraz Roberta Janika tel. 512451655 lub na adres: tour@1008.pl
*(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)